• ถ่ายทอดนโยบายและการชี้แจงการสร้างการเรียนรู้เน็ตประชารัฐ

    ถ่ายทอดนโยบายและการชี้แจงการสร้างการเรียนรู้เน็ตปร

  • โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน

    โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน

  • บวงสรวงพระพุทะรูปเฉลิมพระเกียรติ

    บวงสรวงพระพุทะรูปเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.