• สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐ

  • สำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานภาครัฐ

    สำรวจการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานภาครัฐ

  • สำรวจการเปลี่ยนแปลงการเกษตร

    สำรวจการเปลี่ยนแปลงการเกษตร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.