เอกสารและรายงานเชิงสถิติ

เอกสารและรายงานเชิงสถิติ

พ.ศ. 2564 
report-SPK64♦1

♦1 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 จังหวัดมุกดาหาร -new-

 


 

พ.ศ. 2563

 

 

reportstat63♦1

PM25-2563♦2

spk63♦3

radio63♦4

lfsQ1-63♦5 
 lfsQ2-63♦6

lfsQ3-63♦7

ImproveSkill63♦8
drug63♦9  KPIMUK63♦10

♦1 รายงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2563 icon-pdf1 
♦2
 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2563 จังหวัดมุกดาหาร icon-pdf1

♦3 การประเมินผลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดมุกดาหาร icon-pdf1
♦4 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 จังหวัดมุกดาหาร icon-pdf1
♦5 การสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทสไทย จังหวัดมุกดาหาร (สวท.มุกดาหาร) icon-pdf1
♦6 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร (ไตรมาส 1: มกราคม - มีนาคม 2563) icon-pdf1
♦7 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร (ไตรมาส 2: เมษายน - มิถุนายน 2563) icon-pdf1
♦8 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร (ไตรมาส 3: กรกฎาคม - กันยายน 2563) icon-pdf1
♦9 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 icon-pdf1

♦10 การพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดและการตัดสินใจของผู้บริหาร  

 พ.ศ. 2562

       PublicRelation62♦1  spk62♦2  62-1♦3  lfs2562♦4 
       SES62♦5

1 การสำรวจการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2562 icon-pdf1
2 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2562 icon-pdf1
♦3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด พ.ศ.2562 icon-pdf1
♦4 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2562 icon-pdf1
♦5 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 icon-pdf1

 


 

             CoverDurg2558               
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
จังหวัดมุกดาหาร
นำเสนอเนื้อหาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของภาครัฐตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (8 ประเด็นยุทธศาสตร์)
รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
ดาวโหลด >>> รายงานฉบับสมบูรณ์
                                                                                                   
   drug59   
 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
 และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
        ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559)
จังหวัดมุกดาหาร 
นำเสนอเนื้อหาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของภาครัฐตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (4 แผน)
รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
                                                                                                   

CoverReport58                                                                          reportstat59
รายงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558                                                  รายงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2559
เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหาร แผนที่จังหวัด
และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ โดยนำเสนอในรูปแผนภูมbส่วนที่  2 เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด 
ในรูปของตารางเพื่อให้มีข้อมูลสถิติครบถ้วนโดยนำเสนอเป็น 20 บท ตามสาขาสถิติ 

 

 poor59                                                                     tambon5million59   
รานงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ                     รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
   มาตการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน       มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
การสร้างความเข้มเข็งอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้                                พ.ศ. 2559 จังหวัมุกดาหาร                 
                      พ.ศ. 2559 จังหวัดมุกดาหาร                                           ดาวโหลด >>> รายงานฉบับสมบูรณ์                    
              ดาวโหลด >>> รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                                                    
  drought59   
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อมาตรการพัฒนาอาชีพ
ตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 
         พ.ศ. 2559 จังหวัดมุกดาหาร 
      ดาวโหลด >>>
รายงานฉบับสมบูรณ์  
นำเสนอผลการสำรวความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ใน 3 มาตรการ จาก 5 มาตรการ
และความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
 
 

SES56                                                                       reportSES58 
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน               รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2556 จังหวัดมุกดาหาร                                                                 พ.ศ. 2558 จังหวัดมุกดาหาร
นำเสนอผลการสำรวจด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน การกระจายรายได้
และลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่สำคัญของครัวเรือน สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมุกดาหาร
(ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม 2559) 
นำเสนอเนื้อหาภาพรวมของลักษณะของกำลังแรงงาน การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ผู้มีงานทำ (จำแนกตามอาชีพ
อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ การศึกษา) และการว่างงานของประชากร

MUKDAHAN-2สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดมุกดาหาร
นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร
(การจัดทำสำมะโนการเกษตร จัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)) 
 


ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสาร/รายงานเชิงสถิติได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.