ระบบข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)


ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)

1.Mind Map ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata

2.Mind Map ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

      รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata 1 ,2 ,3

3.Mind Map ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata

4.Mind Map ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

      รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata

   
   
   

 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลาง

1.ข้าว***  /  Infographic

2.ท่องเที่ยว***  /  Infographic

3.ผู้สูงอายุ***  /  Infographic

4.ขยะ***  /  Infographic

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความหมายของContent: การดำเนินงานตามแผนแม่บทสถิติประเทศไทย
รูปแบบการนำเสนอ: Pdf, Html
กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย