ระบบข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)


ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)

1.Mind Map ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata

2.Mind Map ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

      รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata 1 ,2 ,3

3.Mind Map ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

     รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata

4.Mind Map ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

      รายละเอียดชุดข้อมูล , คำอธิบายข้อมูล Metadata

   
   
   

 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลาง ปีงบประมาณ 2561

1.ข้าว***  /  Infographic

2.ท่องเที่ยว***  /  Infographic

3.ผู้สูงอายุ***  /  Infographic

4.ขยะ***  /  Infographic

 


 บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ปีงบประมาณ 2562***

1.จังหวัดมุกดาหาร

2.ผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร

3.ยางพาราของจังหวัดมุกดาหาร

4.การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร  

      Infographics

1.โครงสร้างประชากรจังหวัดมุกดาหาร 2561

2.รอบรู้...เรื่องครัวเรือน 2561

3.ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2561

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความหมายของContent: การดำเนินงานตามแผนแม่บทสถิติประเทศไทย
รูปแบบการนำเสนอ: Pdf, Html
กลุ่มเป้าหมาย: ทุกกลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.