ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

      การบริหารราชการในปัจจุบัน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนและนโยบายเชิงประจักษ์ (Evidence-based Plan and Policy) ซึ่งหมายถึง การจัดทำแผนและนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล รัฐบาลชุดปัจจุบันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอีก 10-15 ปีข้างหน้าใน 4 มิติ คือ
          1. มิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness)
          2. มิติด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)
          3. มิติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
          4. มิติด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)
      ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ของทุกจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ รัฐบาลจึงขอให้ทุกจังหวัดทำการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนและบูรณาการแผนงาน/โครงการตามความต้องการในการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป ในเบื้องต้นนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด จำนวน 26 ตัวชี้วัด สำหรับให้จังหวัดได้ใช้ในการประเมินสถานการณ์ของจังหวัด และใช้ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

KPI MUK1 

KPI MUK2
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.