โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

                                                           

                                                          

                                                      

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 นายอรวรรณ  สุทธางกูร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

-- ว่าง --
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร มีดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
- บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
- บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
- ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
- ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  หรือที่ได้รับมอบหมายโครงสร้างอัตรากำลัง
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

 

 

      

 

 

 

                                                           

  

                                                           

-ว่าง-
สถิติจังหวัดมุกดาหาร

                                                                 

                                                       
      
 

        pang       

                                      
นางนิรภา  เวียงนนท์
(เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส)
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นางพรรณวดี  เจริญนาม
(นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ)
  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
 

        

 

 

 นายชิษนุ    อาดี
(เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน)
 นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา
(นักวิชาการสถิติชำนาญการ)

1. ข้าราชการ
    1. -ว่าง-                            สถิติจังหวัดมุกดาหาร
    2.นางพรรณวดี  เจริญนาม        นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน)
    3 นางนิรภา  เวียนนนท์            เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส (ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ)
    4. นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา   นักวิชาการสถิติชำนาญการ
    5. นายชิษณุ  อาดี                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2. พนักงานราชการ
    1. นางดวงพร  จันทร์ปุ่ม           พนักงานสถิติ
    2. นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์           พนักงานสถิติ
    3. นายพุทธิพงศ์  ทองออน        พนักงานสถิติ 
 
    4. นายอิทธิพล  ใจตรง             พนักงานสถิติ
    5. นางปาริชาติ  อุปชัย             พนักงานสถิติ
 
    6. -ว่าง-                             ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
    7. นายสงกรานต์  คำคง            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
    8. นายสุภาพ  จันทรโคตร         ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
    9. นางวราพร  ทองชิน             ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
    10. น.ส.ลัดดาวัลย์  พิกุลศรี       ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
    11. น.ส.ทิพย์ทยา  เชื้อเมืองแสน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3. ลูกจ้างชั่วคราว
    1. น.ส.อัจฉราภรณ์  สังข์โพธิ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    2. นายศุภวิชย์  จันปุ่ม              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    3. น.ส.หฤทัย  กุลสิทธิ์
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
    4. น.ส.ณิชาภัทร  ปัททุม          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    5. นายชัยยุทธ  บรรจง             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. จ้างเหมาบริการ
    1. นายพัชรวัฒน์  โพธิ์ไทรกุลธร   พนักงานขับรถ
   

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.