การประเมิน ITA จังหวัดมุกดาหาร 2563

 Open Data  Integrity and  Transparency Assessment  : OIT

  ตามการประเมิน  ITA  ประจำปีงบประมาณ  2563

************************************

                ข้อมูลพื้นฐาน

                   O1  :  โครงสร้างส่วนราชการ

                 O2  :  ข้อมูลผู้บริหาร

                 O3  :  อำนาจหน้าที่

                 O4  :  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                   O5  :  ข้อมูลการติดต่อส่วนราชการ

                   O6  :  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

              ข่าวประชาสัมพันธ์

                   O7  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

              การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                   O8  :  O&A                           

                                  >>

 Facbook : Nso Mukdahan

>>  E- mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
>>  Line : WEB NSO
                   O9  :  Social Network

                                 >>

http://mukdahan.nso.go.th

               แผนการดำเนินงาน

                 O10  :  แผนการดำเนินงานประจำปี

                              >> O10แผนปฏิบัติราชการ-สถิติจังหวัด2563-2.pdf

                 O11  :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน                

                                     >> O11รายงานผลการดำเนินงาน10-62.PDF
>> O11รายงานผลการดำเนินงาน11-62.pdf
>> O11รายงานผลการดำเนินงาน12-62.PDF
>> O11รายงานผลการดำเนินงาน1-63.PDF
>> O11รายงานผลการดำเนินงาน2-63.PDF
>> O11รายงานผลการดำเนินงาน3-63.PDF
                 O12  :  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                              >>  O12รายงานผลการดำเนินงาน2563-6เดือนแรก.pdf

               การปฏิบัติงาน

                 O13  :  คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                              >>  O13คู่มือกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน.pdf

               การให้บริการ

                 O14  :  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

                              >>  O14คู่มือการบริการข้อมูสถิติ.PDF

                 O15  :  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                 O16  :  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                 O17  :  E - Service

               แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                   O18  :  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

                              >> O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบ2563.pdf

                   O19  :  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

                                    >> O19 ติดตามการใช้จ่าย6เดือนแรก-2563.pdf
                                    >> รายงานงบทดลองประจำเดือน

                  O20  :  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                              >> O20รายงานการเบิกจ่าย ปี 2562...pdf

                การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                   O21  :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                              >>  O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563.pdf

                   O22  :  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                              >>  O22ประกาศจัดซื้อ งบ 2563.PDF

                              >>  O22ประกาศจัดจ้าง งบ 2563.PDF

                 O23  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                               >>          การจัดซื้อ                
     >>           การจัดจ้าง
                                  O23จัดซื้อ ตุลาคม.pdf O23จัดจ้าง ตุลาคม.pdf
O23จัดซื้อ พฤศจิกายน.pdf O23จัดจ้าง พฤศจิกายน.pdf
O23จัดซื้อ ธันวาคม.pdf O23จัดจ้าง มกราคม.pdf
O23จัดซื้อ มกราคม.pdf O23จัดจ้าง มีนาคม.pdf
O23จัดซื้อ กุมภาพันธ์.pdf O23จัดจ้าง เมษายน.pdf
O23จัดซื้อ มีนาคม.pdf
                   O24  :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                              >>  O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

                การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   O25  :  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                                     >>  O25นโยบายการบริหารงาน.pdf

                   O26  :  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                              >>  O26การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร.pdf

                 O27  :  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                              >>  O27หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล.pdf

                   O28  :  รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                              >>  O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf

                      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                    O29  :  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                              >>  O29แผนป้องกันการทุจริต.pdf

                    O30  :  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                                     >>

 Facbook : Nso Mukdahan

                                     >>

E- mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                     >>

Tel : 042- 611558

                  O31  :  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                               >>   O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน2563.pdf

                    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                    O32  :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                                      >>

 Facbook : Nso Mukdahan

>>  E- mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    O33  :  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

                                >>  O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

                เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                     O34  :  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                                >>  O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf

                     O35  :  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

                                >> O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf

                การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

                   O36  :  การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตประจำปี 

                                >>  O36ควบคุมภายใน-1.pdf

                   O37  :  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                                >>  O37การจัดทำแบบ ผท2 และแบบ ผท.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

               การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                 O38  :  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                               >>  O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2563.pdf

                แผนป้องกันการทุจริต

                O39  :  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                                   >> O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-สสช-1.pdf
                                   >> O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-สถจ-2.pdf

                  O40  :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้งกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

                             >>  O40รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต.pdf

                  O41  :  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                             >>  O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf

               มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกาป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                O42  :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                           

                                   >> O42คู่มือITA63-Manual-1.pdf
                                   >> O42คณะทำงานความโปร่งใส-สสช-2.pdf

                O43  :  การดำเนินการตามมาตรดารส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                          >> O43นโยบายต่อต้านการรับสินบน-สสช-3.pdf

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.