ประชุมปฏิบัติงานพัสดุ

 

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข มอบหมายให้ นายอิทธิ ใจตรง พนักงานสถิติ(ปฏิบัติงานพัสดุ) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.