99 พระบรมราโชวาท

99 พระบรมราโชวาท

       

          พระประฐมบรมราชโองการ
             รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
         ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์
       ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
       กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
      ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
         ทั้งทางตรงและทางอ้อม
            รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
       มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
    หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
       เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
              มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
         ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราช
  ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
         คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
              และของชาติ


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.