การประเมิน ITA จังหวัดมุกดาหาร 2562

 Open Data  Integrity and  Transparency Assessment  : OIT

  ตามการประเมิน  ITA  ประจำปีงบประมาณ  2562


               แผนการดำเนินการ

                             ---->>> แผนดำเนินงานประจำปี

                                          O10-แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักงานสถิติจั.pdf

                             ---->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามงาน 10-61.PDF
รายงานการติดตามงาน 11-61.PDF
รายงานการติดตามงาน 12-61.PDF
รายงานการติดตามงาน 01-62.PDF
รายงานการติดตามงาน 02-62.PDF
รายงานการติดตามงาน 03-62.PDF

                              ---->>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                                           O12-สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานรอบ1-62.pdf


              การปฏิบัติงาน

                                     ----->>>  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                                                       คู่มือกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf

 

              การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

                                     ---->>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (เอกสาร)

                                     ---->>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (เอกสาร)

                                     ---->>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   (เอกสาร)

                                     ---->>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี   (เอกสาร)

     

               การจัดการเรื่องร้องการทุจริต

                                       ----->>>  แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนทุจริต  (เอกสาร)

                                       ----->>>  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

                                       ----->>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                                                      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

                  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

                                       ----->>>  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  (เอกสาร)

                                       ----->>>  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต   (เอกสาร)

                  การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                       ----->>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                                      วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร.pdf

                  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                                      ----->>>   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                                                      แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต62.pdf

                                     ----->>>   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  (เอกสาร)

                                      ----->>>   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   (เอกสาร)

                  มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมควมโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

                                       ----->>>  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  (เอกสาร)

                                       ----->>>  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  (เอกสาร)

                                       ----->>>  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (เอกสาร)

                                       ----->>>  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  (เอกสาร)

                                       ----->>>  มาตรการป้องกันการรับสินบน

                                                        การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร.pdf

                                       ----->>>  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                                                        คู่มือความขัดแย้ง2-web.pdf

                                       ----->>>  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  (เอกสาร)

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.