การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านนิคมทหารผ่านศึก

 

การสร้างการรับรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตปรชารัฐ  (ณ  ศาลาประชาคมทหารผ่านศึก)