การอบรมเน็ตประชารัฐ แก่ผู้นำชุมชน บ้านทรายทอง

 

การสร้างการรับรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตปรชารัฐ  (ณ  ศาลาประชาคมบ้านทรายทอง)