ดาวโหลด แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่

***ดาวโหลด แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่***


          1.แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

          2.ตรวจสอบชุดข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 6 ประเด็น 

          3.ตรวจสอบชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง 

 

 


 

 

***ล่าสุด***

เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562


เอกสารวาระที่ 1 ==> 1) คำสั่งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

เอกสารวาระที่ 2 ==> ไม่มี

เอกสารวาระที่ 3 ==> 1) แผนการดำเนินงานการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 

                            2) ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

                            3) ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

เอกสารวาระที่ 4 ==> 1) แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

                            2) ชุดข้อมูล Data Set

เอกสารวาระที่ 5 ==> ไม่มี