แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่

***การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ และการปรับปรุงชุดข้อมูล***


          1.แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

          2.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 6 ประเด็น ***new***

          3.แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง ***new***

 


ลการดำเนินงานการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     

***เอกสารที่เกี่ยวข้อง >> ดาวน์โหลด

Infographics

1.โค จังหวัดมุกดาหาร

2.การท่องเที่ยว

3.ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 2563

บทวิเคราะห์

1.ยุทธศาสตร์โคขุนและโคคุณภาพเพื่อการหลุดพ้นจากความยากจน

2.จังหวัดมุกดาหาร

3.การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร

4.สถานการณ์ยางพาราของจังหวัดมุกดาหาร

                                                                           

                                                     QR-Code เอกสารผลการดำเนินงาน

qr pangplan

 


 

 

 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.