การอบรมการเงิน

   การอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร