วันคนพิการสากล

  วันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี 2560 " การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน "