วันต่อต้านการคอร์ปรัปชั่นสากล

   วันที่ 9 ธันวาคม 2560  การจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์ปรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร