การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย 3

        การอบรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย  3   แก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร