การอบรมหลักสูตรศูนย์ ICT ชุมชน

การอบรมหลักสูตรศูนย์  ICT ชุมชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จังหวัดอุดรธานี