การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

      การอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  "  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของราชการในส่วนภูมิภาค  เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2560