การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

      การอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  "  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)  สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของราชการในส่วนภูมิภาค  เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.