จัดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจดิจิทัล

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิด/ปิดการอบรมหลักสูตร  ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy )กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  คนด้อยดอกาส  และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  จังหวัดมุกดาหาร