Infographics (หน้าหลัก)

การนำเสนอข้อมูลจังหวัดในรูปแบบ Infographics

     

1.ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน        
   -->> พ.ศ.2559         

2.ภาวะการทำงานของประชากร (รายไตรมาส)                         
   -->> ไตรมาสที่ 3/2560                      

lfs3 60

3.สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
   -->> สรุปข้อมูลเบื้องต้น

4.สำรวจแรงงานนอกระบบ
   -->> พ.ศ.2560  (1)

   -->> พ.ศ.2560  (2)

5.ดัชนีพฤตพลังผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร
6.ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร
7.ICT ครัวเรือน 2560 
8.การท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร  
9.ยาเสพติด พ.ศ.2560
10.เน็ตประชารัฐ จังหวัดมุกดาหาร
11.สุขภาพคนมุก 2559
12.สำรวจความพึงพอใจผู้มาร่วมงานกาชาดจ.มุกดาหาร 2561
13.สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข 2559  
14.สถิติประชากร ปี 2560
 
15.ดัชนีความก้าวหน้าของคน(มุกดาหาร) พ.ศ. 2560  
16.แรงงานสูงวัยจังหวัดมุกดาหาร  
17.Free-Wi-Fi

18.แรงงานผู้สูงวัยจังหวัดมุกดาหาร 2560

     - บทวิเคราะห์

 

  

19."ดัชนีความก้าวหน้าของคน" มุกดาหาร เปรียบเทียบ
     ปี 2560 กับปี 2558 

 

20.ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2561

 

21.ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561

 

 22.โครงสร้างประชากรจังหวัดมุกดาหาร 2560

 23.อัตราส่วนพึ่งพิง

24.หนี้สินภาคครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

 

25.ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

26.พ่อ-แม่ รังแกฉัน 2560

     - บทวิเคราะห์

 

27.สรุปผลการสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
     จังหวัดมุกดาหาร

 

28.สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

29.สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ)

30.ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร

31.พืชเศรษฐกิจ : ข้าว

 

32.การค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร

 

33.ความเหลื่อมล้ำของรายได้ 2560

34.เศรษฐกิจดี...ชีวีเป็นสุข  จริงหรือ???

 

35.การใช้พลังงานในครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

 

36.พืชเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

 

37.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผน
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร 2561

 

 38.ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2560

 

39.ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 4/2561

40."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมกราคม 2562"

41.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดมุกดาหาร

42."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562"

43."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2562"
 

 

44.Run-Muk 2019 

 

45."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2562"

46.ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 จังหวัดมุกดาหาร

47.รอบรู้...เรื่องครัวเรือน 2561

48."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนเมษายน 2562

49."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤษภาคม 2562

 

50.ภาวะหนี้สินคนมุกดาหาร 2560

51.ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

52."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนตุลาคม 2562

53.ดัชนีความก้าวหน้าของคน 2562

       

   


   

 

 

 

 


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.