Infographics (หน้าหลัก)

การนำเสนอข้อมูลจังหวัดในรูปแบบ Infographics 

                  

  

1.ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน        
   -->> พ.ศ.2559         

2.ภาวะการทำงานของประชากร (รายไตรมาส)                         
   -->> ไตรมาสที่ 3/2560                      

lfs3 60

3.สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
   -->> สรุปข้อมูลเบื้องต้น

4.สำรวจแรงงานนอกระบบ
   -->> พ.ศ.2560  (1)

   -->> พ.ศ.2560  (2)

5.ดัชนีพฤตพลังผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร
6.ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร
7.ICT ครัวเรือน 2560 
8.การท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร  
9.ยาเสพติด พ.ศ.2560
10.เน็ตประชารัฐ จังหวัดมุกดาหาร
11.สุขภาพคนมุก 2559
12.สำรวจความพึงพอใจผู้มาร่วมงานกาชาดจ.มุกดาหาร 2561
13.สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข 2559    
14.สถิติประชากร ปี 2560
  
15.ดัชนีความก้าวหน้าของคน(มุกดาหาร) พ.ศ. 2560   
16.แรงงานสูงวัยจังหวัดมุกดาหาร   
17.Free-Wi-Fi

18.แรงงานผู้สูงวัยจังหวัดมุกดาหาร 2560

     - บทวิเคราะห์

 

   

19."ดัชนีความก้าวหน้าของคน" มุกดาหาร เปรียบเทียบ
     ปี 2560 กับปี 2558 

  

20.ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2561

  

21.ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561

  

 22.โครงสร้างประชากรจังหวัดมุกดาหาร 2560

  

 23.อัตราส่วนพึ่งพิง

  

24.หนี้สินภาคครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

  

25.ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

  

26.พ่อ-แม่ รังแกฉัน 2560

     - บทวิเคราะห์

    

27.สรุปผลการสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
     จังหวัดมุกดาหาร

   

28.สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

  

29.สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ)

   

30.ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร

31.พืชเศรษฐกิจ : ข้าว

   

32.การค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร

   

33.ความเหลื่อมล้ำของรายได้ 2560

34.เศรษฐกิจดี...ชีวีเป็นสุข  จริงหรือ???

   

35.การใช้พลังงานในครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

   

36.พืชเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

   

37.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผน
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร 2561

   

 38.ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2560

   

39.ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 4/2561

40."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมกราคม 2562"

   

41.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดมุกดาหาร

42."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562"

   

43."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2562"
 

   

44.Run-Muk 2019 

   

45."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2562"

46.ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 จังหวัดมุกดาหาร

47.รอบรู้...เรื่องครัวเรือน 2561

  

48."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนเมษายน 2562

49."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤษภาคม 2562

 

50.ภาวะหนี้สินคนมุกดาหาร 2560

51.ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

52."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนตุลาคม 2562

53.ดัชนีความก้าวหน้าของคน 2562

qr hai62

54.สรุปผลการสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร 2563

 qr swt63

55.ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  2562

1610437918313

       

   


   

 

 

 

 


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.