Infographics (หน้าหลัก)

การนำเสนอข้อมูลจังหวัดในรูปแบบ Infographics

     

1.ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน        
   -->> พ.ศ.2559         

2.ภาวะการทำงานของประชากร (รายไตรมาส)                         
   -->> ไตรมาสที่ 3/2560                      

lfs3 60

3.สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
   -->> สรุปข้อมูลเบื้องต้น

4.สำรวจแรงงานนอกระบบ
   -->> พ.ศ.2560  (1)

   -->> พ.ศ.2560  (2)

5.ดัชนีพฤตพลังผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร
6.ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร
7.ICT ครัวเรือน 2560 
8.การท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร  
9.ยาเสพติด พ.ศ.2560
10.เน็ตประชารัฐ จังหวัดมุกดาหาร
11.สุขภาพคนมุก 2559
12.สำรวจความพึงพอใจผู้มาร่วมงานกาชาดจ.มุกดาหาร 2561
13.สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข 2559  
14.สถิติประชากร ปี 2560
 
15.ดัชนีความก้าวหน้าของคน(มุกดาหาร) พ.ศ. 2560  
16.แรงงานสูงวัยจังหวัดมุกดาหาร  
17.Free-Wi-Fi

18.แรงงานผู้สูงวัยจังหวัดมุกดาหาร 2560

     - บทวิเคราะห์

 

  

19."ดัชนีความก้าวหน้าของคน" มุกดาหาร เปรียบเทียบ
     ปี 2560 กับปี 2558 

 

20.ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2561

 

21.ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561

 

 22.โครงสร้างประชากรจังหวัดมุกดาหาร 2560

 23.อัตราส่วนพึ่งพิง

24.หนี้สินภาคครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

 

25.ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

26.พ่อ-แม่ รังแกฉัน 2560

     - บทวิเคราะห์

 

27.สรุปผลการสำรวจการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
     จังหวัดมุกดาหาร

 

28.สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

29.สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ)

30.ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร

31.พืชเศรษฐกิจ : ข้าว

 

32.การค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร

 

33.ความเหลื่อมล้ำของรายได้ 2560

34.เศรษฐกิจดี...ชีวีเป็นสุข  จริงหรือ???

 

35.การใช้พลังงานในครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร 2560

 

36.พืชเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

 

37.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผน
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร 2561

 

 38.ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2560

 

39.ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมุกดาหาร ไตรมาส 4/2561

40."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมกราคม 2562"

41.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดมุกดาหาร

42."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562"

43."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2562"
 

 

44.Run-Muk 2019 

 

45."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2562"

46.ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 จังหวัดมุกดาหาร

47.รอบรู้...เรื่องครัวเรือน 2561

48."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนเมษายน 2562

49."บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤษภาคม 2562

 

50.ภาวะหนี้สินคนมุกดาหาร 2560

       

   


   

 

 

 

 


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.