อบรมงานโครงการการเข้าถึงการเงินของประชาชน

        เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ทำการอบรมการสำรวจการติิดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงการเงินของประชาชน  พ.ศ. 2560