แผนพัฒนาจังหวัด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2560)  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ