การประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย (ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ)

   การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร  ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ  ณ  ห้องประชุมแก่งกะเบา  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.