การร่วมประชุม ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (DE))

                เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2560  สำนักสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ได้ทำการจัดร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (DE)  เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนของหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.