แนะนำเอกสาร(ล่าสุด)


แนะนำเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ (ล่าสุด)

           

         
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
          เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผน
   ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       (สิงหาคม 2560) จังหวัดมุกดาหาร

 รายงานภาวะการทำงานของประชากร
รายงานภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.2560

 


 

 ***แบบสำรวจอุุปสงค์และอุปทานกำลังคน จังหวัดมุกดาหาร***

    ส่วนที่ 1 แบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

     ส่วนที่ 2 แบบสำรวจการเข้าออกของแรงงานในสถานประกอบการ

  


 

>> ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถาม <<

หยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อประเมินในการระบาดของโรค Covid- 19

ในระหว่างระยะมาตรการผ่อนปรน

 

 


ปฏิทินงานโครงการสำรวจ/สำมะโน ประจำเดือน มิถุนายน  2563

 


สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.