เนื้อหา

Mind Map ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

***ชุดข้อมูลรวม***

 • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

 • จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

 • ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

 • ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

 • ปริมาณขยะสะสม

 • ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

 • ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

 • พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

 • ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

 • ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

 • จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ