เนื้อหา

Mind Map ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

 

 ***ชุดข้อมูลรวม***

 

 • พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
 • พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน      
 • พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
 • จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด                      
 • ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
 • เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐานGAP
 • พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP
 • ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)  
 • ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

 

 • ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
 • เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่
 • พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
 • จำนวนสหกรณ์การเกษตร                              
 • จำนวนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
 • จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
 • จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
 • พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
 •  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
 • โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
 • มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
 • บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.