ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

               นายสถาพร  ภู่พันธ์เจริญสุข  สถิติจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน  ลงพื้นทีเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  โดยเห็นความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูล ข่าวสาร  องค์ความรู้  และดิจิทัลในการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน  ประกอบด้วย  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ผู้บริหาร  อปท. และผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  และ  เทศบาลตำบลหว้าานใหญ่ เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2559  ที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.