เนื้อหา

ปฏิทินสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 

  ที่   การสำรวจ    ระยะเวลาการสำรวจ  
1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

  1 - 12 พ.ค.

2

สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

  1 - 20 พ.ค.
3

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

7 -20 พ.ค.
4 การสำรวจการปรับปรุงแผนที่  พ.ศ.2563

   ม.ค. - ก.ย.

5 สำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามมหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ. 2561  เม.ย. - มิ.ย.
6 การเคลื่อนย้ายสินค้า  พ.ศ. 2561 1-30 พ.ค.
7 สำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ  พ.ศ. 2561

1-30 พ.ค.

8 สำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร  พ.ศ. 2561

1-30 พ.ค.

9 สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

1-30 พ.ค.

10 สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง  พ.ศ. 2561  1- 30 พ.ค.
11 สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 พ.ค.
12

สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561

พ.ค.

 


 

 


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.