เนื้อหา

99 พระบรมราโชวาท

99 พระบรมราโชวาท

       

          พระประฐมบรมราชโองการ
             รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
         ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์
       ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
       กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
      ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
         ทั้งทางตรงและทางอ้อม
            รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
       มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
    หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
       เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
              มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
         ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราช
  ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
         คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
              และของชาติ


 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                        1.  รายงานประจำปีงบประมาณ 2560  >>   Download this file (EB3(1).pdf)   << EB3(1).pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   สำนักงานสถิิติจังหวัดมุกดาหาร


                        *  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ  2560  >> Download this file (EB3(3)2560.pdf) EB3(3)2560.pdf

                              แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ  2561  >>Download this file (EB3(3)2561.pdf) EB3(3)2561.pdf


การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  e-GP

               1. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)1.PDF

                   2. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)2.PDF

                   3. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)3.PDF

                   4. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)4.PDF

                   5. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)5.PDF

                   6. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)6.PDF

                   7. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)7.PDF

                   8. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)8.PDF

                   9. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  EB3(2)9.PDF

                 10. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)9.PDF

                 11. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP    EB3(2)11.PDF

                 12. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP    EB3(2)12.PDF

                 13. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP    EB3(2)13.PDF

                 14. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)14.PDF

                 15. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)15.PDF

                 16. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP   EB3(2)16.PDF