เนื้อหา

ประชุมปฏิบัติงานพัสดุ

 

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข มอบหมายให้ นายอิทธิ ใจตรง พนักงานสถิติ(ปฏิบัติงานพัสดุ) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร