เนื้อหา

มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (วาระยามเช้า)

 

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (วาระยามเช้า) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่กำหนด โดยมี นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร