เนื้อหา

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

 

วีนอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (วาระยามเช้า) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่กำหนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร